สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข


Hi! You are currently viewing forum as a guest. For more features please login or register!

Member LoginLost your password?

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

Latest Member


Not a member yet? Sign Up!*26 พ.ค. 19, 00:26 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตามการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม และรายงา  (อ่าน 603 ครั้ง)

ติดตามการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม และรายงา
เมื่อ: สิงหาคม 18, 2014, 02:20:49 PM
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จจำนวน ๔๔ ตัว และตัวชี้วัดของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑ อีก ๖ ตัว เนื่องจากผลงานบางตัวชี้วัด จำเป็นต้องนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูล ๒๑ แฟ้ม หรือ ๔๓ แฟ้ม เพื่อให้การรายงานผลงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ส่งให้ทันเวลาทุกเดือน ทั้งนี้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ตรวจสอบรายงานแล้ว พบว่าหน่วยงานของท่าน ยังไม่ส่งฐานข้อมูล ๒๑ แฟ้ม ๔๓ แฟ้ม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้จึงขอความร่วมมือท่านได้ติดตามจากผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการส่งฐานข้อมูล ๒๑ แฟ้ม ๔๓ แฟ้ม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะได้นำมาประมวลผลเป็นตัวชี้วัด และให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

Re: ติดตามการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม และรายง
ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 03:06:42 PM
 :)