สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข


Hi! You are currently viewing forum as a guest. For more features please login or register!

Member LoginLost your password?

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

Latest Member


Not a member yet? Sign Up!*23 ม.ค. 19, 06:59 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้  (อ่าน 177 ครั้ง)

                       บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  55๒10 
ที่ นน  ๑๑๓๒/5๑๑            วันที่   26  ธันวาคม  2560   
เรื่อง   ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และขออนุญาตนำเผยแพร่
         บนเวปไซด์ของหน่วยงาน ผ่านระบบ online
             
เรียน  สาธารณสุขอำเภอสันติสุข

   ตามแนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุใหม่ ต้องมีแผนปฏิบัติการและมีการเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน ผ่านระบบ online  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานและมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุใหม่ นั้น

   กลุ่มงานบริหาร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเวปไซด์ของหน่วยงาน ผ่านระบบ online
ตามรายละเอียดแผนปฏิบัติการและข้อมูลการเผยแพร่ที่แนบมาด้วยท้ายนี้