สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข


Hi! You are currently viewing forum as a guest. For more features please login or register!

Member LoginLost your password?

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

Latest Member


Not a member yet? Sign Up!*23 ม.ค. 19, 06:54 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด  (อ่าน 154 ครั้ง)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

****************************
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการโดยหน่วยจัดซื้อของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.  ผลการดำเนินงานในภาพรวม
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน  1  โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  366,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
2.   งบดำเนินงานพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุขปีงบประมาณ 2560

ลำดับ   กิจกรรม   วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง   งบที่ได้รับ   งบประมาณ
ที่ใช้จริง (บาท/ปี)   งบประมาณ
ที่ประหยัดได้
(บาท)   ดำเนินการ
เสร็จสิ้นร้อยละ
1   ค่าสาธารณูปโภค   ตกลงราคา   -                           8,369.63      -   100
2   ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน   ตกลงราคา   -                27,000    -   100
3   ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าฯ   ตกลงราคา   -   24,000   -   100
4   ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตกลงราคา   -   31,730                              -   100
5   ค่าใช้สอย   ตกลงราคา   -   129,330   -   100
6   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตกลงราคา   -   48,635   -   100
7   ค่าจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ   ตกลงราคา   -    17,660   -   100
8   ค่าวัสดุสำนักงาน   ตกลงราคา   -    35,459   -   100
9   ค่าจ้างเหมาทำสวนหย่อม   ตกลงราคา   -   12,875   -   100
   รวมค่าใช้จ่าย       366,000              365,908.63    91.37   100   
3.   จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
          ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ วิธีตกลงราคาคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ 
4.   งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีจำนวน 365,908.63 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดบาทหกสิบสามสตางค์) พบว่า ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาทั้งหมด จากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

4.1 ตารางแสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนงบประมาณ(บาท)   วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
   ตกลงราคา   สอบราคา   ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
366,000.00   365,908.63   0   0
100 %   100 %   0   0

5.  ปัญหาและอุปสรรค
จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  ขาดประสบการณ์ และความองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2. จำนวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
4.   การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดได้ตามระเบียบ
5.   เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด
6.   เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดขั้นตอนให้โหลดเอกสารผู้ประกอบการในระบบ e-GP มาพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลาในการพิจารณา ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
7.   การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ต้อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เวลานาน
ในการคำนวณส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง6.  แนวทางการแก้ไขการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.   เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรืออื่นๆ ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2.   จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานประจำหน่วยงานพัสดุ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
3.   หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยจัดซื้อพัสดุมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
4.   จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไปอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

7.  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข  มีนโยบายการประหยัดงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วเท่านั้น  ถ้าหากมีความจำเป็นให้พิจารณาจัดหาจากของเดิมที่มีอยู่ในหน่วยงาน

8.  บทสรุป
การดำเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข


                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้จัดทำ
                                                   (นายสุระทิตย์  เสนนันตา)
                                            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


                                      (ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบ
                                                   (นายสบชัย    สายแปง)
                                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


                                     (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบ
                                                    (นายอุดม   พานิช)
                                                สาธารณสุขอำเภอสันติสุข