พยาการอากาศ
ข่าวสาร
สนุก! ข่าวประจำวัน
เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
สนุก! ข่าวประจำวัน
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
ข้อมูลสดจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
Home

รพ.สต.พงษ์

 

ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์

                ตำบลพงษ์  ได้แยกตัวออกมาจากตำบลดู่พงษ์  ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองน่านจนถึง พ.ศ. 2511  ทางราชการได้แบ่งการปกครองโดยจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่จริมขึ้น  จึงได้แยกจากอำเภอเมืองน่านไปขึ้นอยู่กับอำเภอแม่จริม  ขณะนั้นยังไม่มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน  จนปี  พ.ศ.2517  ทางราชการได้ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลชนบทมาให้บริการสาธารณสุขประจำตำบลพงษ์ซึ่งขึ้นอยู่กับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

                พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างสถานีอนามัยพร้อมบ้านพัก  ระดับ 1 -2  จำนวน  2  หลัง  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นายเหลา  กันเสน  กำนันตำบลพงษ์ในขณะนั้น  และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่  2  คน  คือ  นายจำลอง  สุทธหลวง  และนางเครือวัลย์  ประนอมเกียรติ

                พ.ศ.  2526  ตำบลพงษ์ ได้โอนพื้นที่มาขึ้นกับกิ่งอำเภอสันติสุข  สถานีอนามัยพงษ์จึงได้มาขึ้นกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข  จนถึง ปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทดแทนสถานีอนามัยเดิมเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ทั่วไป  มีพื้นที่ใช้สอย  150  ตารางเมตร  พร้อมบ้านพักระดับ  3-4  จำนวน  1  หลัง  และบ้านพักระดับ 1-2  จำนวน  1  หลัง  (2  ยูนิต)  โดยได้รับบริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลพงษ์  จำนวน  4.5  ไร่  มาจนถึงปัจจุบัน และได้เปลี่ยนจากสถานีอนามัยพงษ์ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่  4    คน  โดยมี  นายชาญวิทย์   มณีรัตน์    เป็นรักษาการหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์  ตั้งอยู่ ณ. เลขที่ 144  บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ที่  2  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน  ระยะห่างจากตัวเมือง  34  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  270,297  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกทำลายเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำไร่  ไร่ข้าวโพด  และประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  จึงทำให้ประชาชนที่ตกงานกลับมาทำไร่กันมากขึ้น 

สภาพภูมิประเทศ

                สภาพภูมิประเทศของตำบลพงษ์ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่เป็นที่ราบ ประมาณ 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศ ตะวันตก ระดับความสูงประมาณ - เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยลาดเอียงจากหมู่ที่ 12 มีลำน้ำตวายไหลผ่านตั้งแต่หมู่ที่ 13 และ 4 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำมวบไหลผ่าน หมู่ที่ 4,5,3,2 ตามลำดับ และยังมีลำน้ำพงษ์ไหลผ่าน หมู่ที่ 7,6,9,1 ตามลำดับ และลำห้วยแม่สะนาน ไหลผ่าน หมู่ที่ 10,11 ตามลำดับ ลักษณะพื้นที่ราบเล็กน้อย ลักษณะภูมิประเทศภายในตำบล สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1. พื้นที่ภูเขา ประมาณ 70 %
2. พื้นที่ราบสูง หรือพื้นที่ราบลุ่ม ประมาณ 10 %
3. พื้นที่ดอนสูง หรือพื้นที่ดอน-พื้นที่สูง ประมาณ 20 %

                ตำบลพงษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร หรือ 201,250 ไร่

  พื้นที่ทำการเกษตร 12,498 ไร่

  พื้นที่ทำนา 885 ไร่

 พื้นที่ทำไร่ 10,168 ไร่

  พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,445 ไร่

  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5,000 ไร่

  พื้นที่ป่าเขา 189,290 ไร่

  พื้นที่อยู่อาศัย 1,970 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลอวน  อำเภอปัว  และตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ 

                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลฝายแก้ว  อำเภอเมือง

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                ตำบลแม่จริม  อำเภอแม่จริม

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข

ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะภูมิอากาศของตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุขในรอบ ปี มี
ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 110 - 120 มิลลิลิตร ช่วงที่ฝนตกหนักระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ปริมาณน้ำฝนประมาณ 200 – 220 มิลลิลิตร
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือน เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ประมาณ 38 – 39 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 14 – 16 องศาเซลเซียส ในราวเดือน ธันวาคม ความชื่นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 77% เดือน กันยายน เฉลี่ยประมาณ 85% เดือนเมษายน เฉลี่ยประมาณ 85 %

สภาพเศรษฐกิจ

         ประชาชนของตำบลพงษ์ ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม อาทิ ทำไร่ข้าวโพด  ทำนา    ทำสวนยางพารา  รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และรับราชการ     ฐานะทางเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะปานกลาง

สภาพทางสังคม (การศึกษา/ภาษา/ศาสนา)

ด้านศาสนา : ตำบลพงษ์มีวัดทั้งหมด  4  แห่ง สำนักสงฆ์  4 แห่ง  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

             ด้านภาษา :  ประชากรสื่อสารกันด้วยภาษาพื้นเมือง

             ด้านการแต่งกาย : มีการแต่งกายและการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย

มีวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ คือ  รดน้ำดำหัว  งานสงกรานต์  ตานก๋วยสลาก   การเลี้ยงผีปู่ ย่า เป็นต้น

 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                        จำนวน                  2    แห่ง               นักเรียน                331    คน

โรงเรียนขยายโอกาส                          จำนวน                   2    แห่ง              นักเรียน                73     คน

ศูนย์เด็กวัยก่อนเรียน                          จำนวน                 2    แห่ง               นักเรียน 123    คน

 

การคมนาคม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์  อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน ระยะทาง 32 กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1169 (ถนนน่าน สันติสุข)   และห่างจากที่ว่าการอำเภอสันติสุขไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 2  กิโลเมตร ตามถนน รพช. สาย สันติสุข-แม่จริม ทางหลวงหมายเลข 1225

 

ตารางที่ 1    แสดงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

วุฒิการศึกษา(การศึกษาสูงสุด)

วันที่บรรจุรับราชการ

1

นายชาญวิทย์  มณีรัตน์

นวก.สาธารณสุข

ชำนาญการ

ปริญญาตรี

1 เม.ย. 41

2

นางสาวกิตติยา ศิริเดชากุล

นวก.สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

2 เม.ย. 44

3

นางสาวชลันดา สมบัติใหม่

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

18ธ.ค. 48

4

นางวีรักษ์ ฑีฆาวงค์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ปริญญาตรี

1 เม.ย. 36

5

นางจันทร์เป็ง คำปาละ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

-

มัธยมศึกษาปีที่6

1 มิ.ย. 39

6

นายชาตรี  อภิวันท์

คนสวน

-

มัธยมศึกษาปีที่6

2เม.ย. 53

7

นางขวัญเรือน  โขงทอง

พนักงานนวดแผนไทย

-

ปริญญาตรี

1 ต.ค. 53

1.1 ข้อมูลการปกครองและประชากร

  การปกครอง แบ่งเขตการปกครองดังนี้

   - หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน                      - องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

   ประชากร ประชากรรวมทั้งสิ้น  4,471   คน   (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556)

   ชาย   2,225  คน หญิง 2,246  คน อัตราส่วนเพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ  1.00 : 1.01

ตารางที่  2     แสดงจำนวนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน   ตำบล พงษ์  ปี 2556

ลำดับ

หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

เขต อบต.(หมู่)

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

ป่าแดด

192

1

352

365

717

2

ศรีบุญเรือง

150

2

315

316

631

3

นาเลา

88

3

167

171

338

4

หนองใหม่

75

4

152

134

286

5

ดอนใหม่

113

5

238

235

473

6

พงษ์

81

6

174

153

327

7

ศรีนาม่าน

77

7

138

154

292

8

ดอนกลาง

179

8

404

419

823

9

หัวนา

47

9

90

101

191

10

ห้วยแฮ้ว

91

13

195

198

393

รวมทั้งสิ้น

1,093

 

2,225

2,246

4,471

แหล่งข้อมูล ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอสันติสุข

จากตารางที่ 2 พบว่า หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ บ้านดอนกลาง มีประชากรจำนวน 823 คน รองลงมาคือ บ้านป่าแดด จำนวน 717 คน และบ้านศรีบุญเรือง จำนวน 631 คน ตามลำดับ ส่วนหมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือนมากที่สุด คือบ้านป่าแดด จำนวน 192 หลังคาเรือน รองลงมาคือ บ้านดอนกลาง จำนวน 179 หลังคาเรือนและบ้านศรีบุญเรือง จำนวน 150 หลังคาเรือน ตามลำดับ

 

ตาราง 3 แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2556

กลุ่มอายุ

( ปี )

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

แรกเกิด 4

154

3.44

112

2.51

266

5.95

5 – 9

150

3.36

137

3.06

287

6.42

10 – 14

111

2.48

116

2.60

227

5.08

15 – 19

189

4.23

187

4.18

376

8.41

20 – 24

154

3.44

191

4.27

345

7.72

25 – 29

158

3.53

194

4.34

352

7.87

30 – 34

178

3.98

185

4.14

363

8.12

35 – 39

172

3.85

179

4.00

351

7.85

40 – 44

205

4.59

213

4.76

418

9.35

45 – 49

209

4.68

201

4.49

410

9.17

50 – 54

169

3.78

158

3.53

327

7.31

55 – 59

149

3.33

135

3.02

284

6.35

60 - 64

79

1.77

94

2.10

173

3.87

65 - 69

54

1.21

48

1.07

102

2.28

70 +

94

2.10

96

2.15

190

4.25

รวม

2,225

49.77

2,246

50.23

4,471

100

แหล่งข้อมูล โปรแกรม HOSxP PCU

 

จากตารางที่  3 พบว่า  กลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 9.35, กลุ่มประชากรที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือกลุ่มอายุ 65 - 69 ปี ร้อยละ 2.28

 

1.2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

ตารางที่  4 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำแนกรายหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

หมู่ที่

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก 0-1 ปี

เด็ก 13-72 เดือน

เด็ก 6-14 ปี

หญิงวัยเจริญพันธุ์

ผู้สูงอายุ

ป่าแดด

1

5

34

71

275

79

ศรีบุญเรือง

2

14

28

70

235

82

นาเลา

3

4

16

70

131

29

หนองใหม่

4

3

12

28

108

31

ดอนใหม่

5

7

27

44

178

50

พงษ์

6

2

17

36

119

38

ศรีนาม่าน

7

12

18

31

111

28

ดอนกลาง

8

29

42

86

314

69

หัวนา

9

8

9

13

74

21

ห้วยแฮ้ว

13

12

20

45

150

38

รวม

 

96

223

494

1,695

465

แหล่งข้อมูล โปรแกรม HOSxP PCU

จากตารางที่   4   พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลพิเศษ เด็ก 0-1 ปี จำนวน 96 คน, เด็กอายุ 13-72 เดือน จำนวน 223 คน, เด็ก 6-14 ปี จำนวน 494  คน, หญิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 1,695  คน และผู้สูงอายุ  465 

 1.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )

ตารางที่ 5   ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน( อสม. )ในเขตรับผิดชอบแยกรายหมู่บ้าน          

                ปีงบประมาณ 2556

หมู่บ้าน

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข(คน)

อัตราต่อหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ป่าแดด

8

11

19

10

ศรีบุญเรือง

5

13

18

8

นาเลา

4

6

10

8

หนองใหม่

3

5

8

9

ดอนใหม่

6

6

12

9

พงษ์

1

6

7

11

ศรีนาม่าน

2

6

8

9

ดอนกลาง

5

13

18

10

หัวนา

3

5

8

5

ห้วยแฮ้ว

5

4

9

10

รวม

42

75

117

9

แหล่งข้อมูล : ทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุข งานสุขภาพภาคประชาชน รพ.สต.พงษ์

จากตารางที่  5 พบว่า หมู่บ้านที่มีอัตรา อสม.ต่อหลังคาเรือนมากที่สุดคือ บ้านพงษ์ 1 คน : 11 หลังคาเรือน และหมู่บ้านที่มี อสม.ต่อหลังคาเรือนน้อยที่สุดคือ บ้านหัวนา 1 คน : 5 หลังคาเรือน  สรุปทั้งหมด อสม. 1 คน : 9  หลังคาเรือน ซึ่งถือว่ามีจำนวน อสม.ที่เหมาะสมในพื้นที่

 

1.4 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. )

ตารางที่  6  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตรับผิดชอบแยกรายหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2556

หมู่บ้าน

สมาชิก อบต.(คน)

สมาชิกอบต.ที่เป็นอสม.(คน)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ป่าแดด

2

0

2

0

0

0

ศรีบุญเรือง

1

1

2

0

1

1

นาเลา

2

0

2

0

0

0

หนองใหม่

1

1

2

0

0

0

ดอนใหม่

1

1

2

0

0

0

พงษ์

2

0

2

0

0

0

ศรีนาม่าน

1

1

2

0

0

0

ดอนกลาง

2

0

2

0

0

0

หัวนา

2

0

2

0

0

0

ห้วยแฮ้ว

1

1

2

0

0

0

รวม

15

5

20

0

1

1

แหล่งข้อมูล บัญชีรายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

จากตารางที่  6 พบว่า สมาชิก อบต. มีครบตามจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน รวม 20 คน ส่วนมากจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และ มีสมาชิกอบต. ที่เป็นอสม.จำนวน 1 คน

 

1.5 ข้อมูลศาสนสถานและพระสงฆ์

  ตารางที่  7          ศาสนสถานและพระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2556

วัด/สำนักสงฆ์/โบสถ์

จำนวน(รูป)

พระภิกษุ

สามเณร

อื่นๆ

รวม

วัดป่าแดด

1

5

0

6

วัดศรีบุญเรือง

2

4

0

6

วัดดอนใหม่

2

0

0

2

วัดพงษ์

1

4

0

5

สำนักสงฆ์หนองใหม่

1

0

0

1

สำนักสงฆ์ศรีนาม่าน

1

0

0

1

สำนักสงฆ์ดอนกลาง

2

0

0

2

สำนักสงฆ์ห้วยแฮ้ว

1

1

0

2

รวม

11

14

0

25

แหล่งข้อมูล :  ทะเบียนพระภิกษุ/สามเณร  ตำบลพงษ์

จากตารางที่ 7  ในพื้นที่ตำบลพงษ์ มีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 4  แห่ง  วัดป่าแดดและวัดศรีบุญเรือง   มีจำนวนนักบวชมากที่สุด คือ จำนวน 6 รูป รองลงมาเป็นวัดพงษ์ จำนวน 5 รูป

1.6 ข้อมูลสถานศึกษาและนักเรียน

ตารางที่   8   นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2556

โรงเรียน

อนุบาล

รวม

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวมป.1-6

รวม

ช.

ญ.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ป่าแดด

10

15

25

2

3

10

2

8

3

4

6

5

3

8

6

37

23

60

ศรีบุญเรือง

11

5

16

4

1

4

2

4

2

3

3

4

4

5

3

24

15

39

ศรีนาม่าน

11

11

22

4

11

10

6

7

6

9

6

6

4

6

6

42

39

81

ห้วยแฮ้ว

7

5

11

6

3

4

12

14

10

7

5

3

4

5

4

39

38

77

รวม

39

36

74

16

18

28

22

33

21

23

20

18

15

24

19

203

115

257

แหล่งข้อมูล ทะเบียนข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน  โรงเรียนในตำบลพงษ์

จากตารางที่ 8  พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดคือ 103  คน โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุด คือโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  มีนักเรียน  55  คน

 

ตารางที่  9    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2556

โรงเรียน

.1

.2

.3

รวม

รวม

ศรีนาม่าน

5

10

5

5

2

4

12

19

31

ห้วยแฮ้ว

14

7

5

5

2

9

21

21

42

รวม

19

17

10

10

4

13

33

40

73

 แหล่งข้อมูล :  ทะเบียนข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน  โรงเรียนในตำบลพงษ์

 

จากตารางที่ 9  พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดคือ 42  คน โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุด คือโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน มีนักเรียน 31 คน

 แหล่งข้อมูล :  ทะเบียนข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน  โรงเรียนในตำบลพงษ์

 จากตารางที่ 9  พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดคือ 42  คน โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุด คือโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน มีนักเรียน 31 คน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 01:51 น.)

 
บุคลากร

 

 

1487149472304

นายอุดม พานิช

สาธารณสุขอำเภอสันติสุข

โทร 0903183966 

     

 

Thai Clock
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคาน้ำมัน